Wczesne wspomaganie rozwoju

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) – co to jest i dla kogo?

„ Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko rozwijało się zdrowo i bez przeszkód. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Ewentualnie występujące zaburzenia i niepełnosprawności można jednak korygować dzięki terapii wczesnego wspomagania rozwoju.”

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

– co to jest i dla kogo?

Wczesne wspomaganie rozwoju (WWR) to zespół działań i aktywności  przeznaczony dla dzieci od urodzenia do momentu rozpoczęcia nauki w szkole. Terapia WWR ma na celu niwelację różnic w rozwoju różnych umiejętności pomiędzy dzieckiem z zaburzeniami  a dziećmi uznanymi za rozwijające się prawidłowo.

Kto może być objęty   

WWR? W zajęciach WWR mogą uczestniczyć dzieci, u których podejrzewa się różnego typu nieprawidłowości rozwojowe. Na przykład autyzm, niedosłuch, problem ze wzrokiem, problemy z nawiązywaniem relacji społecznych, problemy komunikacyjne np. opóźniony rozwój mowy czy problemy z wykonywaniem czynności samodzielnie przez dziecko.

Wczesnym wspomaganiem rozwoju (WWR) obejmowane są dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny od chwili stwierdzenia u dziecka niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole.

WWR w naszej szkole oferuje zajęcia, które dobierane są indywidualnie do potrzeb dziecka. Są to między innymi zajęcia logopedyczne, integracja sensoryczna, opieka psychologa, zajęcia z pedagogiem, rehabilitacja. Wszystkie wymienione formy zajęć mają charakter indywidualnych spotkań dziecka ze specjalistą. Spotkania mogą odbywać się w obecności rodziców lub bez, co często ma miejsce w przypadku starszych dzieci.

W skład zespołu wczesnego wspomagania rozwoju w naszej szkole wchodzą: logopeda, pedagog, rehabilitant, psycholog,  oraz w zależności od potrzeb inni specjaliści.

Jak dostać się na WWR? Warunki do spełnienia

Podstawą do objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju jest opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydana przez zespół orzekających, działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rodzicu pamiętaj!!!

Terapia WWR może przynieść bardzo dobre rezultaty w przypadku dzieci  z zaburzeniami. Duże znaczenie ma ich atrakcyjna forma i indywidualny charakter spotkań, dzięki czemu specjalista skupiony jest całkowicie na naszym dziecku.  Podczas zajęć dziecko wykonuje różnego rodzaju zadania, które często mają formę zabawy. Może to być gimnastyka, rysowanie, , czy muzyczne. Specjalista logopeda, rehabilitant czy pedagog często zleca zadania, które rodzic może wykonać z dzieckiem w domu. Wspólne zaangażowanie terapeuty, dziecka i rodzica przynosi bowiem najlepsze rezultaty.

Zapraszamy: specjaliści realizujący wczesne wspomaganie rozwoju w naszej szkole 🙂

Autor: Katarzyna Radke-Gil

Paulinka

Dla kogo SI ?

Dla kogo terapia SI? Integracja sensoryczna jest jedną z najnowocześniejszych i skutecznych metod stosowanych w terapii dzieci i młodzieży, u których obserwuje się trudności w zakresie: - umiejętności ruchowych (słaba koordynacja ruchowa, opóźniony rozwój ruchowy, trudności z utrzymaniem równowagi) - problemów emocjonalnych (nadmierna wrażliwość, nerwowość, kłopoty z koncentracją uwagi) - opóźnionego rozwoju mowy - opanowywania umiejętności szkolnych (problemy dysleksji, dysgrafii, dysortografii, kłopoty z zapamiętywaniem i motywacją do uczenia się) - nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD, ADD); - nadwrażliwości lub zbyt małej wrażliwości na różne bodźce sensoryczne - nadwrażliwości na ruch (negatywna reakcja na ruch, niepewność grawitacyjna, choroba lokomocyjna).