Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

W naszej szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Zajęcia mają formę indywidualną, uczestniczy w nich sześcioro uczniów.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie MEN z 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim

Dla kogo:

Dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych

Główny cel zajęć:

Rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych

Organizacja zajęć:

Od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat

W jakim wymiarze godzin:

  • godzina zajęć trwa 60 minut,
  • w przypadku zajęć zespołowych – 20 godzin tygodniowo nie więcej niż 6 godzin

dziennie,

  • w przypadku zajęć indywidualnych – 10 godzin tygodniowo nie więcej niż 4 godziny dziennie.

Realizacja podstawy programowej:

Uczestnik zajęć nie realizuje podstawy programowej, zamiast tego realizuje indywidualny program zajęć opracowany w na podstawie jego potrzeby na podstawie diagnozy i zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Ines Kaczmarzewska

Ikona głowa z puzzlami
Psycholog
Pedagog s
Pedagog
Logopeda szkolny dwie głowy mówiące do siebie
Logopeda
Książki leżą jedna na drugiej
Biblioteka

WAKACJE !


Życzymy wszystkim pogodnych wakacji, pełnych jak najlepszych wrażeń, chwil wartych wspominania i udanego, w pełni zasłużonego wypoczynku.

Lato

przycisk.1

This will close in 25 seconds